+385 (0)91 977 4227    Aldo Negri 46, Vrsar    dnd.vrsar@gmail.com

Poslovnik o radu skupštine

Na temelju članka 23. Statuta Društva „Naša djeca“ Vrsar (u nastavku Društvo), Skupština Društva (u nastavku Skupština) na sjednici održanoj 10.10.2019. godine, donijela je novi:

POSLOVNIK

O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA „NAŠA DJECA“ VRSAR

Članak 1.

Osnove za rad Skupštine Društva određene su Statutom Društva, od članka 22. do članka 25. Ovim poslovnikom uređuje se način odvijanja sjednica Skupštine. Sjednice Skupštine su javne.

Članak 2.

Otvaranjem Skupštine predsjedava Predsjednik ili Potpredsjednik Društva.

Članak 3.

Predsjednik Društva (ili dr. osoba koja otvara sjednicu Skupštine) daje kratki pozdravni uvod, te podsjeća prisutne da u radna tijela Skupštine mogu biti birani i imaju pravo glasa, samo prisutni članovi Skupštine, delegirani sukladno Statutu. Zatim vodi predlaganje i javno glasovanje za izbor radnih tijela Skupštine:

  • Radno predsjedništvo od 3 člana,
  • Predsjednik Radnog predsjedništva,
  • Zapisničar (preporuča se Tajnik društva), i
  • Ovjerovitelj zapisnika.

Članak 4.

Radno predsjedništvo potom verificira rad Skupštine na način da:

  • utvrđuje ukupan broj prisutnih članova Skupštine, i
  • utvrđuje pravovaljanost donošenja odluka Skupštine.

Članak 5.

Ukoliko se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 25. Statuta, predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje predloženi dnevni red i vodi sjednicu Skupštine do kraja.
O svakoj točki dnevnog reda raspravlja se odvojeno. Glasovanje se obavlja javno.

Članak 6.

Za narušavanje reda na sjednici Skupštine, mogu se izreći slijedeće mjere:

  • opomena ili oduzimanje riječi,
  • udaljavanje sa sjednice.

Opomenu ili oduzimanje riječi izriče predsjednik radnog predsjedništva po vlastitoj procjeni.
Udaljavanje sa sjednice izriče Skupština javnim glasovanjem, na prijedlog predsjednika radnog predsjedništva ili bilo kojeg člana Skupštine.

Članak 7.

Kod izborne Skupštine, kandidiranje/predlaganje tijela Saveza može biti pismeno ili usmeno.

Radno predsjedništvo vrši provjeru kandidata sukladno Statutu.

Članak 8.

Glasovanje za tijela Društva obavlja se javno, slijedom pristiglih kandidatura.
Predsjednik radnog predsjedništva potom objavljuje rezultate i predstavlja izabrana tijela Društva.

Članak 9.

Po dovršenju svih točaka Dnevnog reda, predsjednik radnog predsjedništva daje kratku završnu riječ i zaključuje sjednicu.

Članak 10.

O radu Skupštine izrađuje se Zapisnik, u koji se unosi opis tijeka rada i usvojene odluke. Zapisnik sa sjednice Skupštine potpisuju: Zapisničar, Ovjerovitelj zapisnika i predsjednik radnog predsjedništva. U roku 5 dana nakon održane Skupštine, Zapisnik se dostavlja svim članovima Skupštine DND-a, na nadležna mjesta, te se čuva u arhivi DND-a kao dokument trajne vrijednosti.

Članak 11.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.

                                                                                 Predsjednica Društva „Naša djeca“ Vrsar
                                                                                                      Ivana Soldatić

Scroll to top