+385 (0)91 977 4227    Aldo Negri 46, Vrsar    dnd.vrsar@gmail.com

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) i članka 18. Statuta Društva „Naša djeca“ Vrsar, Skupština na zasjedanju održanom dana 29.9.2015.godine u Dječjem vrtiću Tići u Vrsaru usvojila je

STATUT

DRUŠTVA „NAŠA DJECA“ VRSAR

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište Društva „Naša djeca“ Vrsar (u daljnjem tekstu: DND Vrsar); zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, izgledu pečata DND Vrsar, znaku DND Vrsar i njegovom izgledu, ostvarivanje javnosti rada; članstvu i članarini; pravima, obvezama članova; tijelima DND Vrsar, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; izboru i opozivu likivdatora DND Vrsar, gospodarskim djelatnostima DND Vrsar, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka, načinu osiguranja javnosti djelovanja DND Vrsar, priznanjima i nagradama DND Vrsar, načinu rješavanja sporova i sukobu interesa unutar DND Vrsar, prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Puni naziv udruge je: Društvo „Naša djeca“ Vrsar.
Skraćeni naziv udruge je: DND Vrsar.
Sjedište udruge je u Vrsaru, na adresi Aldo Negri 46.
DND Vrsar djeluje na području općina Vrsar i Funtana, Republika Hrvatska.
DND Vrsar zastupa predsjednik/ca DND Vrsar.

Članak 3.

DND Vrsar ima svojstvo pravne osobe, a pravnu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga.

Članak 4.

DND Vrsar je dragovoljna, edukativna i humanitarna udruga civilnog društva, u kojoj građani, roditelji, prijatelji djece, za opću korist promiču i vode akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece, na temelju ciljeva i djelatnosti navedenih u ovom Statutu i općim aktima DND Vrsar.

Članak 5.

Djelovanje DND Vrsar temelji se na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitabilnosti i načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

Članak 6.

DND Vrsar može radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, osnivati podružnice, ogranke i druge ustrojstvene oblike.
Ogranci i podružnice nisu pravne osobe.
Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom kojeg donosi Skupština DND Vrsar.

Članak 7.

DND Vrsar na temelju svoje odluke, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva s ostalim postojećim DND, udružuje se u Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske. Na temelju toga, preko svojeg izabranog predstavnika, koji ima svojstvo člana Skupštine Saveza DND, ostvaruje prava i obveze članice Saveza DND. U slučaju zauzetosti izabranog predstavnika, ovo DND Vrsar u Savezu zastupa imenovani zamjenik/ca.
Kada DND Vrsar zajedno s ostalim DND na području svoje županije ocijene to korisnim, može formirati Županijski koordinacijski odbor DND, koji ima radno-savjetodavnu ulogu: poticanje i omogućavanje međusobnog informiranja i razmjene iskustava, dogovaranje o ostvarivanju predstojećih samostalnih ili zajedničkih akcija te pokretanje novih inicijativa u korist djece.

Članak 8.

DND Vrsar ima znak, zastavu i pečat.
Znak DND je u obliku kružnice u kojoj su grafički prikazane siluete dva djeteta u prvom planu i odrasle osobe iza njih, što simbolizira da članovi DND osmišljeno pomažu djeci u razvoju i odgoju; oko silueta u gornjem luku je upisan naziv Društvo Naša djeca Vrsar, a u donjem luku sjedište DND.
Zastava DND je plave boje, pravokutnog oblika, 150×80 cm, sa znakom DND u sredini.
Pečat DND je istog oblika i izgleda kao Znak DND Vrsar, a promjera je 30 mm.

II. Cilj osnivanja, područja djelovanja sukladno cilju te djelatnosti i gospodarske djelatnosti udruge

Članak 9.

Cilj je DND Vrsar:
– poticanje i vođenje aktivnosti s djecom i akcija za djecu u njihovom slobodnom vremenu, na temelju interesa i želja djece,
– promicanje i ostvarivanje prava djeteta,
– pružanje podrške roditeljima u razvoju i odgoju djece u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta.
DND Vrsar, sukladno cilju, djeluje na području: demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, održivi razvoj, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode.

Članak 10.

Ostvarivanje ciljeva iz članka 9. ovog Statuta DND Vrsar ostvaruje sljedećim djelatnostima:
– okupljanje djece predškolske i školske dobi radi druženja, igre i razvijanja njihovih stvaralačkih, zabavnih i društvenih aktivnosti u slobodnom vremenu,
– upoznavanje djece s pravima djeteta i putem Dječjih foruma iskazivanje dječjeg mišljenja o svim pitanjima koja ih se tiču u životu i razvoju lokalne i šire zajednice
– iznošenje mišljenja i prijedloga članova DND Vrsar nadležnim tijelima i javnosti o potrebama i položaju djece u društvu,
– edukacija djece i odraslih o participaciji djece,
– zastupanjem i promicanjem aktivnog i etičkog sudjelovanja djece u svim aspektima provedbe i praćenja Konvencije UN-a o pravima djeteta, u skladu sa člankom 12.Konvencije UN-a o pravima djeteta
– zagovara i podiže svijest o važnosti Konvencije UN-a o pravima djeteta,
– uključivanje djece s teškoćama u razvoju u aktivnosti DND Vrsar organizirane u slobodnom vremenu djece primjerene njihovim mogućnostima i potrebama,
– organiziranje rada stručnih suradnika psihologa, logopeda te stručnjaka edukacijsko – rehabilitacijskog profila,
– provedba širih društvenih akcija kao što su: Dječji tjedan, Gradovi i općine prijatelji djece, Dani dječje radosti, Dan obitelji, Majčin dan, Dan igara, Poruke djece odraslima, Za osmijeh djeteta u bolnici, Ekološke aktivnosti, Dječje forume
– priprema i izvedba dječjih priredbi, izložbi, smotri i susreta,
– organiziranje ljetovanja, zimovanja, putovanja, izleta, rekreacije i drugih oblika aktivnog odmora djece,
– organiziranje ljetnih aktivnosti pri DND,
– održavanje roditeljskih sastanaka, edukativnih programa i savjetovanja za roditelje, čestitke roditeljima novorođene djece,
– prikupljanje i raspoređivanje humanitarne pomoći stradaloj i socijalno ugroženoj djeci,
– iniciranje izgradnje i opreme dječjih igrališta i drugih prostora za djecu,
– uključivanje u akcije preventivne zdravstvene zaštite djece,
– promicanje i plasman kvalitetnih dječjih igrački, knjiga i drugih proizvoda za djecu.

Članak 11.

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.
Sukob interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi Udruge,članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama,a nauštrb interesa drugih članova Udruge.Osvakom sukobu interesa odlučuje se posebno.
Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima koja osniva Skupština.Udrugom stupnju nadležna je Skupština društva.

Članak 12.

Cjelokupna programska aktivnost DND Vrsar zasniva se na odredbama Konvencije UN o pravima djeteta, na željama, interesima i potrebama djece i roditelja te Nacionalnim programima i strategijama za djecu RH.

Članak 13.

Polazeći od svog cilja i djelatnosti, DND Vrsar donosi Strateški plan za tekuće mandatno razdoblje i godišnje Operativne programe rada.

Članak 14.

U ostvarivanju svojeg cilja i djelatnosti, DND Vrsar surađuje s dječjim vrtićima, osnovnim školama, drugim dječjim ustanovama, srodnim udrugama, stručnim institucijama, poduzećima, tijelima vlasti, a u cilju zajedničkog razmatranja, dogovaranja i koordiniranja pitanja od značaja za djecu. O zajedničkim akcijama prema potrebi sklapa i posebne ugovore i preuzima izvršenje preuzetih programa i obveza.

Članak 15.

Sukladno svom cilju i djelatnostima, DND Vrsar surađuje sa srodnim udrugama u inozemstvu i učlanjuje se u međunarodne organizacije za djecu, izravno ili preko Saveza DND.

III. Javnost rada DND Vrsar

Članak 16.

Rad DND Vrsar je javan. Javnost rada ostvaruje se na sljedeće načine:
– obavješćuje članove o svom radu dostavom odluka i zaključaka, odnosno programa, izvještaja, zapisnika i drugih informacija,
– obavješćuje javnost preko lokalnih sredstava priopćavanja o predstojećim programskim akcijama i aktivnostima i o postignutim rezultatima,
– obavješćuje javnost (djecu i odrasle) o tekućim i predstojećim aktivnostima te postignutim rezultatima elektroničkom poštom ili putem web stranice DND Vrsar,
– omogućuje nazočnost novinara na sjednicama, daje na uvid dokumente, izvještaje i informacije,
javnost se iznimno isključuje sa sjednica kada se raspravlja o pitanjima čije bi objavljivanje bilo protivno interesu DND Vrsar i njegovih članova.

IV. Članstvo, prava i obveze

Članak 17.

Članstvo u DND Vrsar može biti redovno, nominalno i počasno.
Redovni članovi DND Vrsar mogu biti svi punoljetni građani, pod ovim jednakim uvjetima:
– koji to želi i kojemu je mjesto stalnog boravka na području djelovanja DND Vrsar (Vrsar, Funtana), pa se slobodno i dragovoljno učlane, potpisivanjem pristupnice,
– koji prihvaća Statut DND Vrsar i hoće volonterski raditi ili surađivati na provedbi programa DND Vrsar.
Redovni članovi mogu biti i pravne osobe sa sjedištem na području djelovanja DND Vrsar (Vrsar, Funtana), a koje podržavaju djelatnost DND Vrsar.
Počasnim članom mogu postati fizičke i pravne osobe koje su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju DND Vrsar.

Članak 18.

Odluku o prijemu u redovno i nominalno članstvo donosi Izvršni odbor po primitku molbe za prijem kandidata.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština DND Vrsar na prijedlog Izvršnog odbora.
DND Vrsar vodi popis članova. O obliku i sadržaju popisa članova i načina njegova vođenja odlučuje Izvršni odbor DND Vrsar.

Članak 19.

Prava člana DND Vrsar su:
– sudjelovati na sjednicama i u provedbi akcija i aktivnosti DND Vrsar,
– iznositi svoje mišljenje i prijedloge za bolji rad DND Vrsar,
– predlagati stavove, zaključke i odluke DND Vrsar,
-redovni član može birati i biti biran u sva tijela DND Vrsar.
Obveze člana DND Vrsar su:
– djelovati sukladno Statutu i programu rada DND Vrsar,
– izvršavati odluke, zaključke i osobno preuzete zadatke DND Vrsar,
– plaćati članarinu,
– štititi interese i razvijati ugled DND Vrsar i Saveza DND.

Članak 20.

Članstvo u DND Vrsar prestaje:
– prestankom djelovanja DND Vrsar,
– istupom na osobni zahtjev, iskazan u pisanom obliku,
– isključenjem, u slučaju utvrđenog kršenja Statuta, pričinjene materijalne štete, ili narušavanjem ugleda DND Vrsar.
Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor DND Vrsar. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini DND u roku od 15 dana od zaprimanja odluke, a Skupština odlučuje o žalbi na svojoj prvoj narednoj sjednici. Odluka Skupštine je konačna.

V. Tijela DND Vrsar

Članak 21.

Tijela DND Vrsar su:

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik/ca
 4. Potpredsjednik/ca
 5. Tajnik/ca

Skupština

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo DND Vrsar, a čine ju svi redovni članovi DND Vrsar. Predstavnika pravne osobe u Skupštini, koja je član DND Vrsar, imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Redovna Skupština održava se po potrebi, a najmanje jednom u dvije godine. Izborna Skupština održava se svake 4 godine.
Predsjednik/ca DND Vrsar može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Izvršnog ili najmanje jedne trećine članova DND Vrsar, s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako Predsjednik /ca DND Vrsar ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 4. ovog članka, u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva Skupštinu mogu sazvati predlagači.
Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.
U slučaju isteka mandata tijela Udruge, skupštinu će sazvati zadnje upisani predsjednik u Registru Udruge Republike Hrvatske,ako to ne učini u roku 30 dana od isteka mandata, ista će se sazvati na zahtjev 1/3 članova postupkom propisanim u Statutu udruge.

Članak 23.

U okviru svoje nadležnosti Skupština DND Vrsar:
– donosi Statut, njegove izmjene i dopune,
– donosi druge opće akte potrebne za djelovanje,
– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za predhodnu kalendarsku godinu
-usvaja godišnje financijsko izvješće
– bira i razrješava Izvršni odbor,predsjednika,podpredsjednika i tajnika udruge
– donosi poslovnik o svom radu,
– odlučuje o udruživanju s drugim udrugama i organizacijama, učlanjivanju u zajednice ili saveze udruga i istupanju iz njih,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarske djelatnosti,
– razmatra sva pitanja značajna za djelovanje,
– brine se o obavještavanju članova o radu DND Vrsar,
– ustanovljuje i dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade članovima DND Vrsar i suradnicima koji pomažu rad DND Vrsar,
– odlučuje o žalbama članova u drugom stupnju,
– odlučuje o prestanku Društva i raspodjeli preostale imovine udruge,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, drugim propisima i općim aktima.

Članak 24.

Skupštinu saziva Predsjednik/ca DND Vrsar, u pravilu, dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se, u pravilu, dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 25.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje većina redovnih članova Skupštine (50% +1).
Ukoliko Skupštini ne pristupi većina članova Skupštine, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 7 dana, time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku djelovanja DND Vrsar te drugim značajnim pitanjima za koje prethodno donose takvu odluku, Skupština donosi većinom od ukupnog broja članova Skupštine.
Odluke se donose javnim glasovanjem dizanjem ruke, a prisutni mogu odlučiti o kojim će se pitanjima odluke donositi tajnim glasovanjem. Član se može suzdržati od glasovanja, a tko se ne suglasi s prihvaćenom odlukom može izdvojiti svoje mišljenje unosom razloga u zapisnik.

Izvršni odbor

Članak 26.

Izvršni odbor DND Vrsar je radno, operativno i koordinativno tijelo Skupštine DND Vrsar. Izvršni odbor ima ukupno 11 članova, a čine ga Predsjednik/ca DND Vrsar, Potpredsjednik/ca i Tajnik/ca DND Vrsar, te 8 članova, izabrana iz sastava Skupštine DND Vrsar.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i može se ponavljati. Sjednice održava prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Članak 27.

Izvršni odbor DND Vrsar:
– provodi odluke Skupštine DND Vrsar,
– razmatra i razrađuje programske zadatke DND Vrsar,
– organizira i provodi akcije i aktivnosti DND Vrsar,
– koordinira rad ogranka DND Vrsar, programskih odbora i suradnika,
– priprema nacrte i prijedloge dokumenata o kojima raspravlja i odlučuje Skupština DND Vrsar,
– donosi rješenja u okviru realizacije financijskog plana DND Vrsar,
– imenuje predsjednika/cu programskih odbora i povjerenike za rad Ogranaka DND Vrsar,
– obavlja i druge zadatke i poslove u korist uspješnog rada DND Vrsar.

Predsjednik/ca

Članak 28.

Predsjednik/ca DND je stručni djelatnik, volonter. Imenuje ga Skupština DND Vrsar na mandat od 4 godine posebnom odlukom, na temelju Pravilnika o organizaciji rada Stručne službe DND.
Predsjednik/ca DND Vrsar:
– zastupa DND Vrsar,
– priprema radne materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora DND Vrsar,
– vodi brigu o pravovremenoj i kvalitetnoj provedbi zaključaka tijela DND Vrsar,
– stara se o vođenju i čuvanju zapisnika i druge dokumentacije DND Vrsar,
– organizira informiranje članova DND Vrsar, nadležnih tijela, medija i javnosti o radu i rezultatima DND Vrsar,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
– vodi popis članova DND Vrsar,
– potpisuje dopise i drugu radnu korespondenciju DND Vrsar,
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom Uredu državne uprave.
– priprema Izvršnom odboru informacije za donošenje Odluke o visini učešća roditelja u plaćanju radionica i ostalih usluga koje Udruga nudi.
-priprema Izvršnom odboru materijale na temelju kojih Skupštini daje prijedlog plana rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
-priprema materijale nužne za izradu prijedloga izmjena i dopuna statuta,
Predsjednik/ca DND Vrsar je odgovoran Skupštini i Izvršnom odboru za svoj rad.
U slučaju duže odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika/ce, zamjenjuje ga sa svim pravima, obvezama Potpredsjednik/ca ,uz pisanu punomoć predsjednika.

Potpredsjednik/ca

Članak 29.

Potpredsjednik/ca Udruge zamjenjuje Predsjednika/cu u svim poslovima u njegovoj/njenoj odsutnosti ili spriječenosti,uz pisanu punomoć predsjednika.
Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika/ce Udruge na odgovarajući se način primjenjuju i na Potpredsjednika/cu Udruge.

Tajnik/ca

Članak 30.

Tajnik/ca Udruge može posao obavljati volonterski ili na temelju ugovora o radu.
Tajnika/cu Udruge imenuje Skupština iz redova članova Udruge ili na temelju javnog natječaja.
Tajnik/ca Udruge ima sljedeće obaveze:

 • vodi brigu o dnevnim financijama Udruge
 • vodi brigu o provođenju odluka tijela Udruge vezanih za plan rada
 • vodi zapisnike sa sjednica tijela Udruge
 • vodi brigu o informiranju članstva
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • priprema Izvršnom odboru informacije o projektima u kojima bi Udruga trebala sudjelovati i realizirati ih,
 • organizira i sudjeluje u provedbi raznih akcija i aktivnosti udruge
 • animira volontere za rad u Udruzi i brine o njihovom napredovanju
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom koje mu/joj povjeri Predsjednik/ca.

Za svoj rad Tajnik/ca Udruge je odgovoran/na je Predsjedniku/ci , Izvršnom odboru Udruge i Skupštini Udruge.

Odbori i komisije

Članak 31.

Skupština i Izvršni odbor mogu osnivati odbore i komisije te druga stalna ili povremena radna tijela DND Vrsar.
Predsjednik/ca i članovi odbora, komisija i drugih radnih tijela mogu biti imenovani iz reda članova Skupštine, Izvršnog odbora i članova DND Vrsar.
Aktom o imenovanju određuju se zadaci i poslovi te vrijeme na koje se članovi imenuju.
Odbori, komisije i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Skupštini odnosno Izvršnom odboru DND Vrsar.

Odredbe o izboru

Članak 32.

Izbori se obavljaju javnim glasovanjem u pravilu između više kandidata ako Skupština ne odluči drugačije.
Za Predsjednika/cu DND Vrsar izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet da je to ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova.
Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.
Za članove Izvršnog odbora DND Vrsar izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

Odredbe o opozivu

Članak 33.

Mandat u svim tijelima DND Vrsar traje 4 godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.
Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela DND Vrsar ili zakonom.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 34.

Prijedlog za opoziv Predsjednika/ce DND Vrsar mogu podnijeti Izvršni odbor, 1/3 članova Skupštine DND Vrsar.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti Predsjednik/ca ili 1/3 članova Skupštine DND Vrsar.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.
Predsjednik/ca DND Vrsar odnosno član tijela DND Vrsar opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broja članova Skupštine.
Novoizabranom Predsjedniku/ci odnosno članu tijela DND Vrsar mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela DND Vrsar.
Svaki član tijela DND Vrsar može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

VI. Stegovna odgovornost

Članak 35.

Članovima DND Vrsar mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
– pismena opomena;
– privremeno ili trajno isključenje iz DND Vrsar.
Razlog za isključenje članova ili opoziva s funkcije DND Vrsar može biti:
– djelovanje protivno ovom Statutu i odlukama tijela Udruge;
Odluku o stegovnim mjerama protiv članova donosi Izvršni odbor.
Protiv odluke o stegovnoj mjeri može se izjaviti žalba Skupštini u roku od 15 dana od primitka rješenja o takvoj mjeri.
Žalba odlaže isključenje, ali ne odlaže privremeno uskraćivanje prava, odluku o opozivu s funkcije DND Vrsar.
Odluka Skupštine nakon razmatranja žalbe je konačna.

VII. Stjecanje imovina, financijsko poslovanje i raspolaganje s dobiti

Članak 36.

DND Vrsar za svoje djelovanje koje ne može ostvariti samo volonterskim radom nastoji pribaviti novčane prihode i druga materijalna sredstva iz: članarine, dobrovoljnih priloga i darova, priređivanjem priredbi, susreta i tombole, prodajom suvenira i čestitki, obavljanjem drugih zakonom dopuštenih djelatnosti, te ponudom odabranih programa i projekata na objavljene natječaje za novčane potpore iz sredstava proračuna i fondova grada, općine, županije ili državnih tijela uprave, fondova i /ili inozemnih izvora, kao i traženjem sredstava od sponzora i donatora i drugih izvora u skladu sa zakonom. Imovinu DND Vrsar čine: sve pokretne stvari s kojima raspolaže, te ostala imovinska prava.

Članak 37.

Ako DND Vrsar u obavljanju svojih djelatnosti ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo namjenski za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti iz programa DND Vrsar.

Članak 38.

DND Vrsar vodi financijsko poslovanje i sastavlja izvješća prema propisima koji uređuju vođenje računovodstva neprofitnih organizacija. U okviru toga vodi brigu o ekonomičnom i namjenskom korištenju raspoloživih sredstava.
Ako DND Vrsar provodi projekte i programe od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem medija poželjno je obavještavati i širu javnost.

Članak 39.

Gospodarske djelatnosti Savez DND može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni ovim Statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.
Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Savez DND ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno ovom Statutu koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Statutom.

Članak 40.

DND Vrsar ustanovljuje, vodi i čuva ove društveno-poslovne knjige: Popis članova DND Vrsar, Knjigu zapisnika sa sjednica tijela DND Vrsar, Knjigu inventara, Knjigu blagajne i drugu knjigovodstvenu dokumentaciju. DND Vrsar također vodi: arhivu dokumenata, izvještaja, zaprimljenih i poslanih dopisa, fotografija, napisa i zapisa iz medija i drugih izvora o radu udruge, te društvenu knjižnicu i spremište opreme za rad udruge.

VIII. Izbor i opoziv likvidatora udruge

Članak 41.

Likvidator DND Vrsar je fizička ili pravna osoba koju je imenovao Izvršni odbor DND Vrsar.
Likvidator ne mora biti član DND Vrsar, mora raspolagati odgovarajućim stručnim ( financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine DND Vrsar.
Likvidator zastupa DND Vrsar u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje DND Vrsar do okončanja postupka likvidacije i brisanja DND Vrsar iz registra udruga.
Izvršni odbor ovlašten je iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i umjesto njega imenovati drugu osobu.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava DND Vrsar koju određuje Izvršni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

Članak 42.

Likvidator likvidaciju Saveza DND provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

IX. Priznanja i nagrade DND Vrsar

Članak 43.

DND Vrsar može dodijeliti priznanja i nagrade svojim članovima, drugim organizacijama i građanima zaslužnim za razvitak DND Vrsar.
Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Skupština DND Vrsar na prijedlog Izvršnog odbora.

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 44.

Statut je temeljni opći akt DND Vrsar i svi drugi akti moraju biti u skladu sa Statutom.
Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština DND Vrsar na osnovi prethodno provedene rasprave među članstvom i prijedloga koje na toj osnovi izradi Izvršni odbor.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština DND Vrsar.

Članak 45.

Razlozi za prestanak djelovanja DND Vrsar jesu:

 1. odluka Skupštine o prestanku postojanja udruge
 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem
 3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
 4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
 5. pokretanje stečajnog postupka
 6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

Članak 46.

U slučaju prestanka djelovanja DND Vrsar, provodi se likvidacija, a imovina DND Vrsar se, nakon namirenja dugovanja te troškova postupka likvidacije, temeljem odluke Skupštine dodjeljuje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

Članak 47.

Pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom, a odnose se na rad DND Vrsar, njegovih tijela i dužnosnika, precizirat će se poslovnicima ili posebnim odlukama Skupštine DND Vrsar.

Članak 48.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine DND Vrsar.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donijet 16. studenog 2002. i Izmjene i dopune Statuta od 20. veljače 2014. godine.

Vrsar, 29.09.2015.

PREDSJEDNIK/CA DND

Franka Gerometta

Scroll to top